27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

CAPOEIRA AN AFRO-BRAZYLIJSKA PEDAGOGIA - Jest to refleksja dla tych, którzy wyg¿aszaj¿ pragmatyczne przemówienia wzmacniaj¿ce ró¿nice kulturowe, rasowe i religijne, Obserwuj¿ czasami, ¿e mi¿dzykulturowo¿¿ z naciskiem na kultur¿ afro-brazylijsk¿ wci¿¿ cierpi z powodu pozostäo¿ci swojej niewolniczej przesz¿o¿ci. Pedagogika afro-brazylijska zwana capoeira, poprzez swoje ruchy, rytm i instrumenty, mo¿e pokazä, jak wielki post¿p mo¿na zrobi¿ w odkrywaniu tej kultury jako interwenienta w ¿rodowisku spo¿ecznym. Odkrycie mo¿liwo¿ci capoeiry jako sztuki-edukacji jest jednym z zadä, które sobie…mehr

Produktbeschreibung
CAPOEIRA AN AFRO-BRAZYLIJSKA PEDAGOGIA - Jest to refleksja dla tych, którzy wyg¿aszaj¿ pragmatyczne przemówienia wzmacniaj¿ce ró¿nice kulturowe, rasowe i religijne, Obserwuj¿ czasami, ¿e mi¿dzykulturowo¿¿ z naciskiem na kultur¿ afro-brazylijsk¿ wci¿¿ cierpi z powodu pozostäo¿ci swojej niewolniczej przesz¿o¿ci. Pedagogika afro-brazylijska zwana capoeira, poprzez swoje ruchy, rytm i instrumenty, mo¿e pokazä, jak wielki post¿p mo¿na zrobi¿ w odkrywaniu tej kultury jako interwenienta w ¿rodowisku spo¿ecznym. Odkrycie mo¿liwo¿ci capoeiry jako sztuki-edukacji jest jednym z zadä, które sobie postawi¿em i dlatego jest to moja najwi¿ksza motywacja. Propagowanie dialogu cielesnego, którego jedn¿ z form obrony jest tolerancja religijna, spo¿eczna i etniczna, oraz s¿uchanie d¿wi¿ków berimbau ma na celu wydobycie tej afro-brazylijskiej pedagogiki, aby wymieniä do¿wiadczenia mi¿dzy ró¿nymi kulturami, ukazuj¿c warto¿ci dodane, takie jak godno¿¿, wzajemny szacunek, ¿wiecko¿¿, uznanie i docenienie ró¿nic i ró¿norodno¿ci. Ta lektura jest zgodna z dzie¿em - "Aprender e Gingar e só começar" (Uczy¿ si¿ i ko¿ysä i po prostu zacz¿¿), poniewä wzruszanie zaczyna si¿ we wczesnym dzieci¿stwie.
Autorenporträt
Licenciada en pedagogía, postgrado en intervención en el proceso de alfabetización temprana y educación inclusiva, educadora juguetera, técnica en recreación y ocio, máster en educación para la formación del profesorado, profesora en la red municipal de educación, instructora de capoeira y escritora del libro "Aprender e gingar é só começar".