52,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
26 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W niniejszym opracowaniu wykazano, ¿e cz¿sto¿¿ wyst¿powania trudnych intubacji w badanym okresie mie¿ci¿a si¿ we wskazanych przedziäach, z niewielk¿ przewag¿ p¿ci ¿e¿skiej i wieku powy¿ej 60 lat. Nie stwierdzono zwi¿zku mi¿dzy trudno¿ciami w oddychaniu a obecno¿ci¿ patologii towarzysz¿cych. Skuteczno¿¿ testów Mallampati, protruzji ¿uchwy, odleg¿o¿ci tarczowej, odleg¿o¿ci mi¿dzyzwieraczowej i Cormack-Lehane jako predyktorów trudnej intubacji wykazano poprzez ich istotny zwi¿zek z wynikiem intubacji, wykazuj¿c wysok¿ swoisto¿¿ i odpowiedni¿ czu¿o¿¿ w wi¿kszo¿ci z nich, uzyskuj¿c wysokie ujemne …mehr

Produktbeschreibung
W niniejszym opracowaniu wykazano, ¿e cz¿sto¿¿ wyst¿powania trudnych intubacji w badanym okresie mie¿ci¿a si¿ we wskazanych przedziäach, z niewielk¿ przewag¿ p¿ci ¿e¿skiej i wieku powy¿ej 60 lat. Nie stwierdzono zwi¿zku mi¿dzy trudno¿ciami w oddychaniu a obecno¿ci¿ patologii towarzysz¿cych. Skuteczno¿¿ testów Mallampati, protruzji ¿uchwy, odleg¿o¿ci tarczowej, odleg¿o¿ci mi¿dzyzwieraczowej i Cormack-Lehane jako predyktorów trudnej intubacji wykazano poprzez ich istotny zwi¿zek z wynikiem intubacji, wykazuj¿c wysok¿ swoisto¿¿ i odpowiedni¿ czu¿o¿¿ w wi¿kszo¿ci z nich, uzyskuj¿c wysokie ujemne warto¿ci predykcyjne i maksymalne dodatnie warto¿ci predykcyjne dla odleg¿o¿ci mi¿dzyzwieraczowej i Cormack-Lehane. Wed¿ug wybranych wskäników oceny testów diagnostycznych, najskuteczniejszymi testami prognostycznymi by¿y kolejno: Cormack-Lehane, protruzja ¿uchwy i odleg¿o¿¿ tarczowa.
Autorenporträt
Geboren in Santa Clara op 17 april 1980, ze is Dokter in de Geneeskunde. Eerstegraads Specialist in Anesthesiologie en Reanimatie. Instructeur Professor aan de Universiteit van Medische Wetenschappen van Villa Clara. Zij werkt op de afdeling chirurgie van het Provinciaal Gynaecologisch en Verloskundig Ziekenhuis van de Universiteit Mariana Grajales.