37,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem niniejszego opracowania by¿o krytyczne zbadanie czynników wp¿ywaj¿cych na wyniki mäych i ¿rednich przedsi¿biorstw w miastach Gurage zone Wolkite i Butajira, w szczególno¿ci w sektorach produkcji, us¿ug i handlu. W badaniu zastosowano opisow¿ i wyjäniaj¿c¿ metod¿ badawcz¿. Wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne ¿ród¿a danych. Stratyfikowany prosty losowy dobór próby zostä u¿yty do wyboru proporcjonalnej liczby próbek z obszaru badania i wyboru kädej warstwy metod¿ losowania. W badaniu wykorzystano kwestionariusz w celu zebrania wymaganych danych od próby 139 w¿äcicieli/managerów…mehr

Produktbeschreibung
Celem niniejszego opracowania by¿o krytyczne zbadanie czynników wp¿ywaj¿cych na wyniki mäych i ¿rednich przedsi¿biorstw w miastach Gurage zone Wolkite i Butajira, w szczególno¿ci w sektorach produkcji, us¿ug i handlu. W badaniu zastosowano opisow¿ i wyjäniaj¿c¿ metod¿ badawcz¿. Wykorzystano zarówno pierwotne, jak i wtórne ¿ród¿a danych. Stratyfikowany prosty losowy dobór próby zostä u¿yty do wyboru proporcjonalnej liczby próbek z obszaru badania i wyboru kädej warstwy metod¿ losowania. W badaniu wykorzystano kwestionariusz w celu zebrania wymaganych danych od próby 139 w¿äcicieli/managerów M¿P. Dane wtórne zostäy zebrane z -publikowanych i niepublikowanych raportów urz¿dów. Dane zostäy zebrane, zakodowane, skwantyfikowane i przeanalizowane przy u¿yciu - Statistical Package for Social Sciences (SPSS V.16). Regresja liniowa zostäa wykorzystana do wykazania efektu i zwi¿zku pomi¿dzy zmienn¿ zale¿n¿ i niezale¿n¿. Wyniki badania wykazäy, ¿e wybrane zmienne niezale¿ne istotnie wyjäniaj¿ zmiany w zmiennej zale¿nej na poziomie istotno¿ci 5%. W istocie finanse i infrastruktura znacz¿co wp¿yn¿¿y na wyniki M¿P.
Autorenporträt
Mi nombre es Anwaredin Elias Obtuve mi primer y segundo grado en Administración de Empresas en la Universidad de Jimma y en la Universidad de Wolkite