Từ điển Thuật ngữ Chuyên ngành Báo Chí - English Vietnamese Dictionary of Journalism: Hiểu đúng, viết &# - Minh Ti&
31,99 €
versandkostenfrei*

inkl. MwSt.
Versandfertig in über 4 Wochen
16 °P sammeln
  Gebundenes Buch

Van phong báo chí là m¿t ph¿m vi r¿ng l¿n, da d¿ng và phong phú, n¿u không nói là khá ph¿c t¿p. пc bi¿t, n¿u c¿n ti¿p c¿n v¿i báo chí b¿ng m¿t ngôn ng¿ nu¿c ngoài thì di¿u này l¿i càng khó khan hon g¿p b¿i. Hi¿n nay, ti¿ng Anh dang d¿n chi¿m d¿a v¿ r¿ng rãi trong giao ti¿p toàn c¿u. Báo chí b¿ng Anh ng¿ không ch¿ xu¿t b¿n ¿ Anh, M¿, mà có m¿t h¿u nhu kh¿p noi trên th¿ gi¿i. C¿ th¿ nhu Vi¿t Nam cung có m¿t s¿ báo Anh ng¿ dã d¿n t¿o du¿c nhi¿u uy tín, có th¿ nh¿c d¿n các t¿ nhu Vi¿t Nam News và The Saigon Times. Trong xu hu¿ng này, ngoài nh¿ng ngu¿i tr¿c ti¿p làm báo, nhu các biên t¿p viên,…mehr

Produktbeschreibung
Van phong báo chí là m¿t ph¿m vi r¿ng l¿n, da d¿ng và phong phú, n¿u không nói là khá ph¿c t¿p. пc bi¿t, n¿u c¿n ti¿p c¿n v¿i báo chí b¿ng m¿t ngôn ng¿ nu¿c ngoài thì di¿u này l¿i càng khó khan hon g¿p b¿i. Hi¿n nay, ti¿ng Anh dang d¿n chi¿m d¿a v¿ r¿ng rãi trong giao ti¿p toàn c¿u. Báo chí b¿ng Anh ng¿ không ch¿ xu¿t b¿n ¿ Anh, M¿, mà có m¿t h¿u nhu kh¿p noi trên th¿ gi¿i. C¿ th¿ nhu Vi¿t Nam cung có m¿t s¿ báo Anh ng¿ dã d¿n t¿o du¿c nhi¿u uy tín, có th¿ nh¿c d¿n các t¿ nhu Vi¿t Nam News và The Saigon Times. Trong xu hu¿ng này, ngoài nh¿ng ngu¿i tr¿c ti¿p làm báo, nhu các biên t¿p viên, phóng viên, còn ph¿i k¿ d¿n s¿ lu¿ng ngu¿i d¿c ngày càng gia tang, d¿u có nhu c¿u ti¿p c¿n v¿i ngôn ng¿ báo chí. Tuy là ¿ nhi¿u m¿c d¿ khác nhau, nhung t¿t nhiên là m¿i ngu¿i d¿u mong mu¿n d¿t d¿n nh¿ng chu¿n m¿c nh¿t d¿nh trong vi¿c vi¿t và d¿c hi¿u báo chí Anh ng¿. Th¿c t¿ này nói lên m¿t di¿u r¿t thi¿t th¿c là c¿n có m¿t cu¿n sách tham kh¿o nào dó d¿ giúp nh¿ng ngu¿i có nhu c¿u ti¿p c¿n v¿i báo chí Anh ng¿ du¿c d¿ dàng hon ph¿n nào. M¿t cu¿n sách tham kh¿o nhu th¿ dành cho ngu¿i Vi¿t hi¿n nay v¿n còn chua có, và cu¿n T¿ Ði¿n Báo Chí Anh-Vi¿t này là nh¿m t¿m th¿i l¿p vào ch¿ tr¿ng dó, trong khi ch¿ d¿i vi¿c biên so¿n m¿t công trình nào khác có quy mô to l¿n hon. Ngôn ng¿ báo chí có nhi¿u nét d¿c thù, nhi¿u khi khác h¿n v¿i van phong quy ph¿m. Tuy nhiên, dó là th¿ ngôn ng¿ r¿t th¿t c¿a th¿c t¿ cu¿c s¿ng, du¿c s¿ d¿ng v¿i t¿n s¿ g¿n nhu cao nh¿t so v¿i các lo¿i van b¿n vi¿t khác. Vì th¿, ngay chính ngu¿i Anh-M¿ cung có nhu c¿u nghiên c¿u, tìm hi¿u v¿ ngôn ng¿ báo chí d¿ nh¿m di d¿n th¿ng nh¿t, chu¿n hóa nh¿ng cách dùng trên các báo, t¿o s¿ d¿ dàng ti¿p nh¿n hon cho ngu¿i d¿c, nh¿ng ngu¿i có nhu c¿u ti¿p c¿n báo chí g¿n nhu hàng ngày. Các t¿ ch¿c báo chí l¿n d¿u có biên so¿n nh¿ng sách tham kh¿o riêng dành cho các biên t¿p viên, phóng viên c¿a h¿. Cu¿n T¿ Ði¿n Thu¿t ng¿ Chuyên ngành Báo Chí Anh-Vi¿t này du¿c biê
 • Produktdetails
 • Verlag: NICK HERN BOOKS
 • Seitenzahl: 728
 • Erscheinungstermin: 17. Oktober 2017
 • Englisch
 • Abmessung: 229mm x 152mm x 40mm
 • Gewicht: 1134g
 • ISBN-13: 9781978349971
 • ISBN-10: 1978349971
 • Artikelnr.: 49565175
Autorenporträt
Nguy¿n Minh Ti¿n là m¿t trong các d¿ch gi¿ có r¿t nhi¿u công trình d¿ch thu¿t Anh-Vi¿t thu¿c nhi¿u th¿ lo¿i khác nhau nhu y h¿c, van h¿c, l¿ch s¿, Ph¿t h¿c v.v... Hon th¿ n¿a, ông còn là m¿t tác gi¿ có r¿t nhi¿u tác ph¿m dã xu¿t b¿n. T¿ d¿u thiên niên k¿ d¿n nay, dã có hàng tram tác ph¿m du¿c chính th¿c xu¿t b¿n mang tên ông, trong dó có nhi¿u tác ph¿m nghiên c¿u, d¿ch thu¿t, biên kh¿o, hi¿u dính... Ông không ch¿ chuy¿n d¿ch các tác ph¿m t¿ Anh ng¿ mà còn là m¿t d¿ch gi¿ Hán Vi¿t v¿i các công trình d¿ch thu¿t d¿ s¿ nhu Kinh пi Bát Ni¿t-bàn (hi¿n dang gi¿ K¿ l¿c Qu¿c gia), kinh Bi Hoa, Quy Nguyên Tr¿c Ch¿, An Si Toàn Thu... Các tác ph¿m này d¿u dã có s¿ b¿n in luu hành lên d¿n hàng ch¿c ngàn qua nhi¿u l¿n tái b¿n. T¿ di¿n Thành ng¿ Anh Vi¿t (English-Vietnamese Idioms Dictionary) và T¿ di¿n Thu¿t ng¿ Chuyên ngành Báo Chí (English-Vietnamese Dictionary of Journalism) là nh¿ng công trình du¿c ông th¿c hi¿n và hoàn t¿t vào kho¿ng nam 2002. M¿c dù dã tr¿i qua hon 15 nam, trong th¿c t¿ v¿n chua có công trình nào khác vu¿t qua du¿c nh¿ng quy¿n t¿ di¿n này v¿ t¿m vóc cung nhu v¿ ph¿m ch¿t. L¿n tái b¿n nam 2017 này dã du¿c ch¿nh s¿a b¿ sung nhi¿u di¿m m¿i, càng làm tang thêm giá tr¿ h¿c thu¿t c¿a các công trình này.