42,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W Malawi apteki okr¿gowe korzystaj¿ ze skomputeryzowanego systemu informacyjnego, który pomaga kierownikom ds. logistyki leków i zdrowia okre¿li¿, w których placówkach s¿u¿by zdrowia wyst¿puj¿ braki lub nadwy¿ki zapasów. Jednak informacje dotycz¿ce logistyki leków generowane przez ten system maj¿ jedynie format tabelaryczny. Sprawozdawczo¿¿ w zakresie informacji dotycz¿cych logistyki leków mo¿na by wzbogaci¿ poprzez zastosowanie systemu informacji geograficznej dla kierowników ds. logistyki leków i zdrowia na poziomie okr¿gu. Wykorzystaliby oni GIS do uzyskania dodatkowych informacji w formie…mehr

Produktbeschreibung
W Malawi apteki okr¿gowe korzystaj¿ ze skomputeryzowanego systemu informacyjnego, który pomaga kierownikom ds. logistyki leków i zdrowia okre¿li¿, w których placówkach s¿u¿by zdrowia wyst¿puj¿ braki lub nadwy¿ki zapasów. Jednak informacje dotycz¿ce logistyki leków generowane przez ten system maj¿ jedynie format tabelaryczny. Sprawozdawczo¿¿ w zakresie informacji dotycz¿cych logistyki leków mo¿na by wzbogaci¿ poprzez zastosowanie systemu informacji geograficznej dla kierowników ds. logistyki leków i zdrowia na poziomie okr¿gu. Wykorzystaliby oni GIS do uzyskania dodatkowych informacji w formie map, które pokazywäyby rzeczywiste lokalizacje placówek s¿u¿by zdrowia i inne informacje przestrzenne. Niektóre mo¿liwo¿ci i wyzwania zwi¿zane z wprowadzeniem GIS w systemie Drug LMIS dotycz¿ przede wszystkim technologii, organizacji, standardów i integracji danych. Zauwäono, ¿e techniczna strona wdro¿enia GIS w LMIS dla leków nie jest trudna, poniewä niektóre technologie komputerowe zostäy wprowadzone ju¿ wcze¿niej, wi¿c dost¿pne s¿ pewne wymagane narz¿dzia i sprz¿t, które mog¿ by¿ wykorzystane w GIS. G¿ównym problemem dla pomy¿lnego wdro¿enia GIS jest kwestia organizacyjna.
Autorenporträt
Tiene un máster en sistemas de información. En la actualidad, es Director del Departamento de Computación e Informática de la Universidad de Malawi - The Polytechnic. Es profesor e investigador en sistemas de información. También es instructor regional de Cisco en Malawi.