41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Praca ta przedstawia wyniki badä jako¿ciowo-interpretacyjnych przeprowadzonych na po¿udniu stanu Veracruz. Pytanie badawcze brzmi: Jakie procesy psychiczne sprzyjaj¿ w praktyce nauczycielom szóstej klasy szko¿y podstawowej, aby uczniowie poznali gramatyczne i ortograficzne koncepcje komponentu refleksji nad j¿zykiem i kompetencjami j¿zykowymi przedmiotu hiszpäski w danym kontek¿cie spo¿eczno-kulturowym? Projekt trwä dwa lata, miä charakter opisowy i interpretacyjny. Przedmiotami byli uczniowie 6 klasy, którzy mieli od 11 do 14 lat. Celem by¿o zanurzenie si¿ w z¿o¿ono¿¿ prawdziwych wydarze¿…mehr

Produktbeschreibung
Praca ta przedstawia wyniki badä jako¿ciowo-interpretacyjnych przeprowadzonych na po¿udniu stanu Veracruz. Pytanie badawcze brzmi: Jakie procesy psychiczne sprzyjaj¿ w praktyce nauczycielom szóstej klasy szko¿y podstawowej, aby uczniowie poznali gramatyczne i ortograficzne koncepcje komponentu refleksji nad j¿zykiem i kompetencjami j¿zykowymi przedmiotu hiszpäski w danym kontek¿cie spo¿eczno-kulturowym? Projekt trwä dwa lata, miä charakter opisowy i interpretacyjny. Przedmiotami byli uczniowie 6 klasy, którzy mieli od 11 do 14 lat. Celem by¿o zanurzenie si¿ w z¿o¿ono¿¿ prawdziwych wydarze¿ zwi¿zanych z uczeniem si¿ i nauczaniem, aby zbadä powstawanie koncepcji. Stwierdzono nast¿puj¿ce kategorie analizy: mowa bezpo¿rednia i po¿rednia, interpunkcja, czasomierze czasowników, b¿¿dy ortograficzne, zgodno¿¿, nieprawid¿owo¿ci w graficznej korespondencji d¿wi¿kowej liter, du¿e i mäe litery, ¿¿cznik, akcentowanie, przymiotniki i przys¿ówki.
Autorenporträt
Hoogleraar basisschool, middelbaar onderwijs, middelbare school, bachelor-, master- en doctoraatsonderwijs. Scriptie-adviseur voor bachelor-, master- en doctoraatsdiploma's. Reviewer van artikelen uit geïndexeerde tijdschriften. Momenteel is hij werkzaam als docent-docentonderzoeker aan het Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores.