29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obecnie krajowy system edukacji prze¿ywa okres liberalnych reform. Jest to nieunikniona konsekwencja zmian zachodz¿cych w naszym spo¿ecze¿stwie w ogóle. Trzeba jednak dostrzec ró¿nic¿ w skali skutków, które prowadz¿ do poszukiwania nowych dróg w sferze spo¿eczno-gospodarczej i w wychowaniu nowego pokolenia ludzi. B¿¿dy nauczycieli nie maj¿ natychmiastowego wp¿ywu, ale maj¿ druzgoc¿cy wp¿yw na spo¿ecze¿stwo, poniewä podstawowe cechy uksztätowane w dzieci¿stwie i m¿odo¿ci pozostaj¿ z cz¿owiekiem do ko¿ca jego ¿ycia. Reforma naszego systemu edukacji nie jest kwesti¿ intuicji, ale rozumu.…mehr

Produktbeschreibung
Obecnie krajowy system edukacji prze¿ywa okres liberalnych reform. Jest to nieunikniona konsekwencja zmian zachodz¿cych w naszym spo¿ecze¿stwie w ogóle. Trzeba jednak dostrzec ró¿nic¿ w skali skutków, które prowadz¿ do poszukiwania nowych dróg w sferze spo¿eczno-gospodarczej i w wychowaniu nowego pokolenia ludzi. B¿¿dy nauczycieli nie maj¿ natychmiastowego wp¿ywu, ale maj¿ druzgoc¿cy wp¿yw na spo¿ecze¿stwo, poniewä podstawowe cechy uksztätowane w dzieci¿stwie i m¿odo¿ci pozostaj¿ z cz¿owiekiem do ko¿ca jego ¿ycia. Reforma naszego systemu edukacji nie jest kwesti¿ intuicji, ale rozumu. Inteligencja, gdy chodzi o wielki kraj, to umys¿ zbiorowy, a nie samowola jednomy¿lnych oryginäów, którym dzi¿ wielu rodziców bezmy¿lnie powierza losy swoich dzieci. Nie ma potrzeby wymieniä tutaj wszystkich innowacji w praktyce edukacyjnej - s¿ one na wyci¿gni¿cie r¿ki.
Autorenporträt
V.P. Pustovoitov - Estudios de posgrado: Instituto Pedagógico Estatal de Moscú que lleva el nombre de V.I. Lenin. Superior: Instituto Pedagógico Regional de Moscú. N.K. Krupskaya. El tema de la tesis doctoral "Condiciones pedagógicas de la informatización del proceso educativo" (1988).