20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Iran by¿ ¿wiadkiem ogromnego rozwoju historycznego; wydarzenia te doprowadzi¿y do stworzenia bardzo zró¿nicowanego spo¿ecze¿stwa pod wzgl¿dem pogl¿dów religijnych, grup etnicznych i spo¿eczno¿ci j¿zykowych. Pierwszy projekt narodowy nie näladowä jednak zachodniego modelu nowoczesnego pästwa, w zwi¿zku z czym Iran nie by¿ w stanie zrealizowä swojego projektu narodowego, zw¿aszcza po wybuchu rewolucji islamskiej. Z drugiej strony, iräska porewolucyjna konstytucja opiera si¿ na religijnych interpretacjach islamu (Jaafari / XII Shiaa). Mimo ¿e polityka Iranu wobec mniejszo¿ci ró¿ni si¿ w…mehr

Produktbeschreibung
Iran by¿ ¿wiadkiem ogromnego rozwoju historycznego; wydarzenia te doprowadzi¿y do stworzenia bardzo zró¿nicowanego spo¿ecze¿stwa pod wzgl¿dem pogl¿dów religijnych, grup etnicznych i spo¿eczno¿ci j¿zykowych. Pierwszy projekt narodowy nie näladowä jednak zachodniego modelu nowoczesnego pästwa, w zwi¿zku z czym Iran nie by¿ w stanie zrealizowä swojego projektu narodowego, zw¿aszcza po wybuchu rewolucji islamskiej. Z drugiej strony, iräska porewolucyjna konstytucja opiera si¿ na religijnych interpretacjach islamu (Jaafari / XII Shiaa). Mimo ¿e polityka Iranu wobec mniejszo¿ci ró¿ni si¿ w zale¿no¿ci od ró¿nic w politycznych skrzyd¿ach w¿adzy(reformatorzy i konserwaty¿ci), raporty mi¿dzynarodowe wskazuj¿, ¿e ogólna politykapästwa iräskiego ma tendencj¿ do arbitralno¿ci i mo¿e przerodzi¿ si¿ w przemoc i dziäania odwetowe ze wzgl¿du na powi¿zaniespo¿ecze¿stw mniejszo¿ci z obawami przed regionaln¿ rywalizacj¿ / zagro¿eniami mi¿dzynarodowymi. Niniejsza ksi¿¿ka ma na celurzuci¿ ¿wiat¿o na polityk¿ mniejszo¿ci w Iranie.
Autorenporträt
Tar¿k Albitar es un investigador especializado en asuntos de Oriente Medio y Turquía.Tar¿k está cursando su doctorado enrelaciones internacionales en la UniversidaddeKocaeli, en Turquía. además de sus publicaciones en temas políticos, Tarik tiene muchas publicaciones en gestión y administración de empresas.