47,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
24 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Monografiq poswqschena izucheniü obraznyh sredstw russkogo qzyka, otrazhaüschih kulinarnyj kod kul'tury. V rabote predprinqto komplexnoe opisanie obraznyh lexicheskih i frazeologicheskih sredstw russkogo qzyka, reprezentiruüschih kulinarnyj kod kul'tury, w semasiologicheskom, lingwokul'turologicheskom, kognitiwnom aspektah; rassmotrena struktura obshirnogo obraznogo lexiko-frazeologicheskogo polq «Eda»; predstawlena kognitiwnaq model' polq posredstwom wyqwleniq scenarnoj struktury konceptual'noj sfery «EDA»; proanalizirowany osnownye sfery referencii obraznoj lexiki i frazeologii s kulinarnoj semantikoj.…mehr

Produktbeschreibung
Monografiq poswqschena izucheniü obraznyh sredstw russkogo qzyka, otrazhaüschih kulinarnyj kod kul'tury. V rabote predprinqto komplexnoe opisanie obraznyh lexicheskih i frazeologicheskih sredstw russkogo qzyka, reprezentiruüschih kulinarnyj kod kul'tury, w semasiologicheskom, lingwokul'turologicheskom, kognitiwnom aspektah; rassmotrena struktura obshirnogo obraznogo lexiko-frazeologicheskogo polq «Eda»; predstawlena kognitiwnaq model' polq posredstwom wyqwleniq scenarnoj struktury konceptual'noj sfery «EDA»; proanalizirowany osnownye sfery referencii obraznoj lexiki i frazeologii s kulinarnoj semantikoj.
Autorenporträt
Ewgeniq Vladimirowna Kapeüshnik. Kandidat filologicheskih nauk. S 2003 goda rabotaet na kafedre russkogo qzyka kak inostrannogo Tomskogo politehnicheskogo uniwersiteta.