21,99 €
versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
11 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Tôi râ¿t hãnh di¿n ¿¿¿¿c thâ¿y vi¿c läm vä ti¿nh cäm cüa tôi cho con tre¿ ¿ã ¿änh th¿¿c ¿¿¿¿c nhiê¿u s¿ quan tâm ¿ m¿t con ng¿¿i cao quí nh¿ ông Gnana Prakasam, khi¿n ông b¿ ra nhiê¿u th¿i gian quí bäu vä t¿p trung väo vi¿c xuâ¿t bän quyê¿n säch näy. Lä ng¿¿i phiên di¿ch râ¿t tinh t¿, ông ¿ã läm cho nh¿¿ng y¿ t¿¿ng khó hiê¿u thänh ra ¿¿n giän dê¿ hiê¿u. Trong quyê¿n säch näy v¿n có triê¿n v¿ng h¿ tr¿¿ râ¿t nhiê¿u cho vi¿c ph¿ bi¿n vä läm cho m¿i ng¿¿i hiê¿u rõ công tri¿nh cüa tôi, ng¿¿i ¿¿c se¿ không chi¿ ¿¿n thuâ¿n ti¿m ra nh¿¿ng bäi h¿c vê¿ cäc y¿ t¿¿ng vä s¿ diê¿n giäi cüa tôi vê¿ tâm hô¿n…mehr

Produktbeschreibung
Tôi râ¿t hãnh di¿n ¿¿¿¿c thâ¿y vi¿c läm vä ti¿nh cäm cüa tôi cho con tre¿ ¿ã ¿änh th¿¿c ¿¿¿¿c nhiê¿u s¿ quan tâm ¿ m¿t con ng¿¿i cao quí nh¿ ông Gnana Prakasam, khi¿n ông b¿ ra nhiê¿u th¿i gian quí bäu vä t¿p trung väo vi¿c xuâ¿t bän quyê¿n säch näy. Lä ng¿¿i phiên di¿ch râ¿t tinh t¿, ông ¿ã läm cho nh¿¿ng y¿ t¿¿ng khó hiê¿u thänh ra ¿¿n giän dê¿ hiê¿u. Trong quyê¿n säch näy v¿n có triê¿n v¿ng h¿ tr¿¿ râ¿t nhiê¿u cho vi¿c ph¿ bi¿n vä läm cho m¿i ng¿¿i hiê¿u rõ công tri¿nh cüa tôi, ng¿¿i ¿¿c se¿ không chi¿ ¿¿n thuâ¿n ti¿m ra nh¿¿ng bäi h¿c vê¿ cäc y¿ t¿¿ng vä s¿ diê¿n giäi cüa tôi vê¿ tâm hô¿n cüa tre¿ th¿ mä h¿ se¿ thâ¿y nh¿¿ng c¿ g¿ng l¿n lao cüa ông ¿ê¿ n¿i k¿t nh¿¿ng t¿ t¿¿ng cüa tôi v¿i tâm trí cüa quâ¿n chüng, thông qua tâ¿m nhi¿n thông süt cüa m¿t nhä tâm ly¿. Xin g¿¿i tâ¿m löng bi¿t ¿n vä löng kính tr¿ng cüa tôi t¿i Ông Gnana Prakasam, ng¿¿i ¿ã xung phong bäo v¿ quyê¿n l¿¿i cüa con tre¿ vä ¿ã dang r¿ng bän tay ¿ê¿ giüp s¿ th¿ng ti¿n cüa tre¿ th¿. Maria Montessori